Farklı olmak... Farkı yaratmak... Farkı paylaşmak...
 
İnanıyoruz ki
İş Akışımız
Workshop ve Vaka'lar
Eğitimler hakkında ne dediler?"
Eğitim Konuları
VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ (İY1)I. Seminerin Hedefi
 • Verimlilik hakkında farkındalık ve bilincin gelişmesini sağlamak
 • Verimlilik kavramı, verimlilik ölçümü ve ölçüm teknikleri hakkında bilgileri iletmek
 • İlgili sektör ve yapıyla ilgili verimlilik artırma olanakları hakkında örnek uygulamalar yaparak gerçek yaşamda uygulama olanağı yaratmak
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki bilgi ve deneyimin oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek
 • Yaşanan konulardaki mevcut problemlerle ilgili örnek uygulamalar yaparak katılımcıların hızlı uyumunu sağlamaktır.

II. Seminerin Felsefesi

Çağdaş dünyanın ekonomik sorunlarını çözümleyecek anahtar kavramlarından biri "verimlilik" tir. Gerçekten de verimlilik, günümüzde kalkınmanın, kalkınmış ülke ya da toplum olmanın en şaşmaz ölçütlerinden biridir. Yüksek verimlilik, geçici güçlüklerle sarsılmayan üretme gücü demektir. Üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirmektir.

Verimlilik denince artık, elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabaları birlikte düşünülmektedir. Verimlilik anlayışı, günümüzde insanın refah ve mutluluğunu birbirine paralel olarak geliştiren, iş ve teknolojiyi bir amaç değil araç olarak gören mertebeye ulaşmıştır. Ürünlerin tasarımı ve bileşimi her zaman aynı kalmaz, sık sık gözden geçirilir ve birtakım değişiklikler yapılır. Eğer bu değişiklikler imalatı kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı nitelikte ise verimlilik artar. Aynı ürünü daha kısa sürede, daha az girdi kullanarak, daha ucuz üretmeye başlarız.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabildiğimiz sürece, verimlilik artışıyla işletmeleri darboğazdan kurtarabilir, daha ekonomik ve gelişmiş seviyelere taşıyabiliriz. Üretim sürecinin kapsamında yapılacak bazı değişikliklerle de verimliliği artırmak mümkündür.

Verimliliği artırmanın başlıca yollarından biri de, örgütlenme ve yönetimde gelişmeler sağlamaktır. Yerleşme planı, malzeme taşıma, üretim planlaması, aktif ve pasif varlıkların yönetimi, insan yönetiminde başarı gösteren bir kuruluş, verimlilik düzeyini hızla yükseltir.

Verimlilik ile kalite arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılan girdilerin kalitesizliği, üretimde yavaşlamalara, duraklamalara, önceden belirlenmiş standart¬lardan sapmalara yol açarak verimliliği olumsuz yönde etkiler.

Aynı şekilde, üretimde kullanılan girdilerin en önemlisi olan insan gücünün kalitesi de verimliliği doğrudan etkileyen bir faktördür. İyi eğitilmiş, yeterli beslenen, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunan, sorunlarını çözebilen işgücü, yüksek verimliliğin en şaşmaz güvencesidir. Bu alanlarda devlet ve toplumun bütün organlarınca yapılacak her türlü geliştirici düzenleme, ülke ekonomisinin verimliliğini artıracaktır.

İşletmelerde makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların karşılığını en kısa zamanda almak gerekiyor. Makine ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bu amaçla duruş ve kayıpları en aza indiren çağdaş bakım sistemleri uygulamak gerekiyor. İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik,makine performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılması büyük önem taşıyor. Düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimi sayesinde küçük iyileştirmelerle önemli gelişmeler sağlanıyor.

Bu seminerin hedefi, seminer sonunda her katılımcının geniş bir çerçeveden işletme kapsamında verimlilik kavramını tanımaları, verimlilik artışına etkileyecek yönleri geliştirecek yaklaşım ve bilgiye erişmeleridir.

III. Programın İçeriği

 • Üretim kavramı ve üretim sistemleri
 • İşletmelerde performans ve kapasite
 • Verimlilik kavramı ve verimlilik türleri
 • Verimlilik analizi ve verimlilik ölçümü
 • İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörler
 • Metot etüdü
 • Akış analizi ve İş ölçümü
 • İş analizi ve değerlendirme
 • Başarılı yönetim yaklaşımları
 • Bilgi Yönetimi
 • Satın alma ve verimlilik - Üretim planlama ve verimlilik
 • Enerji kaynaklarının verimli kullanımı
 • İşgücünün verimli kullanımı - Ekip çalışması
 • İşletmelerde çok işlevsellik ve beceri yönetimi
 • Makinelerde iş yükleme ve yük dengeleme
 • Atölye içi parça akışlarının düzenlenmesi ve ara stokların azaltılması
 • Malzeme taşımalarının azaltılması
 • Uygun makine yerleşimin düzenlenmesi
 • İşletmelerde tertip ve düzen - 5S
 • Tezgah ayar ve kalıp değişimi sürelerinin azaltılması
 • Operasyonların standardizasyonu
 • Toplam verimli bakım
 • İSİG - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

IV. Eğitim Yöntemi

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenecektir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenecektir. Özellikle örnek bir vaka çözümlenerek verimlilik geliştirme uygulamaları yapılacak ve ilgili tekniklerin kullanımı pekiştirilecektir.

V. Süre

2 günlük bir program olarak tasarlanmıştır.

Kuruluş içi düzenlenen seminerlerde firmanın sektörüne göre özel vaka çalışmaları gerçekleştirilir. Firma içi video çekim eşliğinde iyileştirme fırsatları değerlendirilir, verimlilik artışı önerileri geliştirilir.

VI. Katılımcılar

Firma içi süreçlerde her seviyede yönetici ve çalışanlar katılabilir. Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

Copyright Polater Eğitim & Danışmanlık Ltd. Şti. - Her hakkı mahfuzdur. 1024 X 768 çözünürlük uygundur.