KALİTE MALİYETLERİ VE ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN7)  

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde, Yalın Yönetim, Toplam Kalite ve Sürekli İyileştirme kavramlarının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “Kalite Maliyetleri ve Analizi” yaklaşımı tanıtmakta ve tekniklerini uygulamak için gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Bu eğitimdeki temel hedeflerimiz:

 • Kurumsal bir “sürekli iyileştirme” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak kalite maliyeti kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak.
 • Kalitenin elde edilmesi için verilen maliyetin hesaplanması ve analizine yönelik uygulamalar ve teknikleri paylaşmak.
 • Kalite maliyetlerinin analizi sayesinde sağlanacak sürekli iyileştirme uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli yöntem ve taktikleri paylaşmak.
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için, kalite, maliyetlere hakimiyet ve sürekli iyileştirme konularında ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmak.
   

2. Eğitimin Felsefesi

Kalite, “ürün veya hizmetin bilinen veya oluşabilecek ihtiyaçları karşılayabilme yeterliliği” olarak tanımlanır. Kuruluşlar, ürün veya hizmet oluşturulurken ve sürekliliğini sağlarken birçok maliyeti de üstlenmek durumundadırlar. Maliyetleri doğrudan ve dolaylı sınıflandırabilmek, önleyici sistem yaklaşımı ile kontrol altına almak günümüzde sürekliliğin sağlanabilmesi ve rekabet gücünün korunabilmesi için hayati önem taşır.

Müşteriler ve tüketiciler öne çıkan ürünleri tercih etme eğilimi gösterirler. Üretim firmaları bu farklılığı daha kaliteli ve işlevsel ürün veya hizmet sunarak sağlamaya çalışırlar. Ürün veya hizmetin kalite ve işlev seviyesini geliştirme odaklı faaliyetler, kuruluşların başarılı olmasında büyük öneme sahiptir.

Kuruluşlar, bu gelişimi sağlamaya çalışırken, kalitenin maliyet üzerindeki etkilerini de kontrol altında tutmak durumundadırlar. Kalitedeki artış, onun pazardaki değerini artırırken, içerideki maliyetlerini de yükseltir. Kalite artırımının başarıya ulaşabilmesi ve sürdürülmesi için pazardaki artışın içerideki giderlerle dengelenmesi gerekir. Tüm bu faaliyetlerin sonucunda oluşan maliyetleri “Kalite Maliyetleri” başlığı altında topluyoruz, pazardaki ederini de “Kalite Ekonomisi” başlığı altında analiz ediyoruz.

Bu felsefeyle Kalite Maliyetleri iki ana başlık altında ele alınır;

 1. Kaliteyi sağlama maliyetleri
  • Önleme maliyetleri
  • Değerlendirme maliyetleri
 2. Kalitesizlik maliyetleri
  • İç başarısızlık maliyetleri
  • Dış başarısızlık maliyetleri

Kalite maliyetleri, kuruluşun kaliteyi oluşturma ve sürekliliğini sağlama faaliyetleriyle, hata ve sapma durumunda üstlenmek durumunda olduğu maliyetler arasındaki dengeleri gösteren önemli performans göstergelerinden biridir. Bu göstergelerin analizi sayesinde gerekli dengelerin sağlanmasıyla maliyetlerin kazanca etkisinin en üst seviyede tutulacağı faaliyetler gerçekleştirilebilir. Bu konudaki çalışmaların tamamı, kalite maliyetlerinin hesaplanması ve analizi ile sağlanır.

Kalite maliyetleri hesaplandığında, en yüksek maliyetin hangi bölümde ve hangi aşamada oluştuğu gözlemlenebilir. Yüksek kalite maliyetine sahip bu alanlar analiz edilerek sapmalar, gereksiz faaliyetler ve yüksek maliyetler belirlenir. Yapılan analizler sayesinde gerek görülen iyileştirme projeleri başlatılabilir.

Kuruluşlar kalite maliyetlerini kontrol altına alarak müşteri istek ve beklentilerine en uygun ürünü veya hizmeti sunabilir ve sonuçta müşteri memnuniyeti ile birlikte karlılıklarını artırabilirler.

Bu eğitimin hedefi katılımcılarda, kalite ve kalitesizlik maliyetlerinin objektif bir bakış açısı ile tespitini sağlayacak yetkinliğin oluşturulması ve bu maliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi için gerekli analiz ve yorum yöntemlerinin aktarılmasıdır.
 

3. Programın İçeriği

1- Kalite Maliyeti Kavramı ve Analiz Yaklaşımı

 • Maliyet türü ve özellikleri
 • Kalite maliyeti ve kalitesizlik maliyeti
 • Toplam Kalite Yönetimi – Önleme yaklaşımı
 • Hata kaynağına göre maliyet, kalite ve risk kavramı
 • Kalite maliyeti hesaplama amacı ve katkıları

2- Temel Kalite Maliyeti Unsurları

 1. Temel bileşenler – Firma içi maliyet unsurları
 2. İç hata maliyetleri – Dış hata maliyetleri
 3. Kontrol ve önleme yaklaşımı
 4. Kontrol maliyetleri – Önleme maliyetleri

3- İç Başarısızlık Maliyetleri

 • İç hata türleri
 • Ürün / hizmet tasarımı başarısızlık maliyetleri
 • Satın alma başarısızlık maliyetleri
 • Üretim – operasyon başarısızlık maliyetleri
 • Diğer iç başarısızlık maliyetleri

4- Dış Başarısızlık Maliyetleri

 • Dış hata türleri, şikayet araştırmaları, iadeler, düzeltme maliyetleri
 • Garanti ve taahhüt maliyetleri, cezalar, kaybedilmiş satışlar
 • Diğer dış başarısızlık maliyetleri

5- Önleme Maliyetleri

 • Pazarlama maliyetleri
 • Ürün-hizmet tasarımı geliştirme maliyetleri
 • Satın alma ve operasyon maliyetleri
 • Kalite yönetimi maliyetleri ve diğer önleme maliyetleri

6- Kontrol ve Değerlendirme Maliyetleri

 • Satın alma değerlendirme maliyetleri
 • Operasyon değerlendirme maliyetleri
 • Dış değerlendirme maliyetleri
 • Muayene ve test verilerinin denetimi maliyetleri
 • Çeşitli kalite denetimleri ve diğer kalite ve değerlendirme maliyetleri

7- Kalitenin Ekonomisi

 • Tasarım kalitesinin ekonomisi
 • Uygunluk kalitesinin ekonomisi
 • Ömür kalitesinin ekonomisi
 • Kalite – kazanç ilişkisi          
 • Kalite maliyet sisteminin amaçları ve maliyet muhasebesi
 • Ürün maliyet yapısının sınıflandırılması
 • Hedef belirleme ve raporlama

8- Vaka Çalışması – Maliyet Analizi ve İyileştirme Önerileri

 •  Ekip çalışması ve sunumlar 
 •  Uygulama ve egzersizler - yorumlar
 •  Örnek çalışmalar, Sorular - Cevaplar

9- Süreç Bazlı Kalite Maliyetleri

 

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen–Öğren– Değiş™ Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “Kalite Maliyetleri” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulur.

“Kalite Maliyetleri” ile ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede, iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda, uygulayarak öğrenilmesi sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 

5.Süre

Eğitim süresi 2 gündür.

 

6.Katılımcılar

Kalite maliyeti kapsamına giren üretim, planlama, satın alma, Ar-Ge, kalite, mühendislik, bilgi işlem, bakım, finans ve muhasebe birimlerinden yöneticiler ve sorumlular, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi istenilen her seviyede çalışanlar.

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta en fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

 

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Excel ile Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi