KURUMSAL GÖRGÜ VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇALIŞTAYI

(Eğitim kodu : ÇTY4)

1. Çalıştayın Hedefi

Kuruluş içinde karşılıklı ilgi ve saygının temel alındığı, görgü kuralları çerçevesinde olumlu ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek, çalışanların verimini ve motivasyonunu yükseltir, iş sonuçlarını ve performansını etkiler, bireysel ve kurumsal imajı tanımlar ve kurumsallık seviyesini belirler.  

Bu amaçla kuruluş içinde, temel değerleri yeniden tanımlamak, ortam yaşam alanlarında birlikte karşılıklı ilgi ve saygı temelinde genel görgü ve davranış yaklaşımlarını ve kurallarını belirlemek,  tanımlamak ve güçlendirmek gerekiyor.  

Kuruluş yöneticileri ve sorumlularının katılımıyla düzenleyeceğimiz bu çalıştayda, tarafsız, bağımsız rehberliğimizde akılcı teknikler uygulayarak “kurumsal ortak fikir ve ortak akıl” oluşturma yönündeki hedeflerimiz ;

 • Kuruluşta temel görgü ve davranış kurallarının uygulanması açısından güçlü, zayıf yönlerini ve fırsat, tehditlerini “SWOT Analizi” yaparak katılımcı bir şekilde değerlendirmek, analiz etmek ve paylaşmak
 • Kuruluşun ortak yaşam alanlarındaki görgü ve davranış kurallarına dair uygulamalarını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Kuruluşun ortak yaşam alanlarındaki tertip, düzen ve temizlik uygulamalarını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Kuruluşun müşteriler ve tedarikçilere yönelik dış imajını etkileyen temel görgü ve davranış uygulamalarını, gelişim ve iyileştirme alanlarını değerlendirerek yorumlamak
 • Katılımcıların kuruluşlarıyla ilgili görüş ve önerilerini iletme, değerlendirme, paylaşma sayesinde aktif katılım içinde olmaları, kurumsal iletişim, aidiyet ve memnuniyetin artmasını desteklemek
 • Yapılan çalışmaların kayıtlarını oluşturarak daha sonra gerektiğinde değerlendirilmesini sağlamaktır. 

2. Çalıştayın Felsefesi

Kültür en genel anlamıyla bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. Kültür konusunda yapılmış çok sayıda tanımdan yola çıkarak bir sentez oluşturduğumuzda, biz kültürü, algı ve inançlardan oluşan toplumsal değerlerin uzantısındaki yaşama kalıpları ile bu yaşama kalıplarının ifadesi olan sanat ve felsefe şeklinde nitelendiriyoruz.

Kültür içinde doğrudan gözlenebilen sözel ve sözel olmayan davranışlar dış kültürü, inançlar, davranış kuralları, ortak yaşam biçimi ve dünya görüşleri ise iç kültürü oluşturmaktadır. Öte yandan farklı toplulukların kültürleri arasındaki alışverişler ise insanlığın ortak malı olan evrensel kültürü oluşturur.

Günümüz iş hayatında “kurumsal farkındalık” yetkinliğinin özel bir önemi vardır. Çalıştığı kuruluşun temel değerleri ve normlarını kavrayamayan, kurumun iç dinamiklerini bilmeyen, güç ilişkilerinden haberdar olmayan bir kişinin başarılı olabilmesi zordur.

Kuruluşlarda çalışan insanlar olarak, ortak alanları birlikte temiz, hijyenik ve estetik olarak kullanmak zorundayız, mail veya telefonla en etkili ve hızlı şekilde kurmalıyız, toplantıları karar alınan ve etkili iletişim araçlarına dönüştürmeliyiz, giyim-kuşam, selamlaşma, kutlama, çay-kahve-yemek, vb alışkanlığa dönüşmüş uygulamaları gözden geçirerek geliştirmeliyiz.

Çalıştayda yapacağımız rehberlikle, ilgili yönetici ve sorumluların aktif katılımıyla kurumsal olarak görgü ve davranış kurallarına uygunluk açısından uygulamaları ve faaliyetleri birlikte analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz ve önceliklendiriyoruz.

Kurumsal olarak temel görgü ve davranış kurallarının tanımlanması, güçlendirilmesi ve profesyonel seviyede temel yöntem ve ilkelerin tanımlanması, gelişme ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi, gerekli faaliyetlerin planlanması ve odaklanılmasını sağlıyoruz.  

3. Çalıştay İçeriği

 • Kurumsal olarak “temel değerler”in anlamı ve önemi
 • Kurumsal olarak “temel görgü ve davranış kuralları”nın anlamı ve önemi
 •  “Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları Yönetimi” için SWOT Analizi
 • İletişim, selamlaşma, giyim-kuşam kuralları
 • Toplantı yönetimi, ortak alan kullanımı, ortak olayların paylaşımı
 • Dış imajı etkileyen davranışlar; müşteri ve tedarikçilerle iletişim

4. Çalıştay Yöntemi

Çalıştay öncesi : Kuruluşu ziyaret ederek mevcut kurumsal değerler ve kültür hakkında bilgi alıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra çalıştayı görgü ve davranış kurallarının gelişimine yönelik kurumsal farkındalığı artırmak ve kurumsal değerleri güçlendirmek amacıyla tasarlayarak sunuyoruz.

Kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak iletişim performansı ve yeterlilik seviyesi değerlendirilir.  Bu sayede SWOT analiz çalışması kuruluşun mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

SWOT Analizi hakkında temel bilgiler kuruluş bünyesinde yapılan bir sunumla paylaşılır. Katılımcıların çalıştay öncesi kuruluşun “Kurumsal Görgü ve Davranış Yönetimi” faaliyetlerini değerlendirilmesine yönelik gerekli ön hazırlıkları yapmaları sağlanır.

Çalıştay sırasında : Çalıştayın temel amacı, aktif katılım, paylaşım, birlikte üretme ve öğrenme”dir. Çalıştay süresince çeşitli grup çalışmaları, uygulamalar ve sunumlarla yoğun tempolu bir program izlenir.

Çalıştay sırasında paylaşım ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli

 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli

 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Çalıştay bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

5. Süre

Çalıştay öncesi, çalıştay ve sonrası yapılacak çalışmaların süresi aşağıda verilmiştir. Çalışma süreleri çalıştayın kapsamı, kuruluşun büyüklüğü ve katılımcı sayısına göre değişebilir.

Çalıştay öncesinde kuruluş analizi : 1 gün

Çalıştay uygulaması                       : 1 gün

Çalıştay sonrası sunum ve rapor paylaşımı  : 0,5 gün

6. Katılımcılar

Çalıştayın hedefine ve kapsamına göre her seviyede yöneticiler, sorumlular

Katılımcı sayısı, çalıştayın kapsamına göre verimi ve etkililiği olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

7. İlişkili Eğitimler

Bu çalıştay, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili İletişimin İncelikleri Eğitimi

 • Profesyonel Yaşamın İncelikleri Eğitimi

 • Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri Eğitimi

 • Çalışma Yaşamında Görgü ve Davranış Kuralları Eğitimi