KURUMSAL STRATEJİ VE HEDEFLER ÇALIŞTAYI

(Eğitim kodu : ÇTY1) 

1. Çalıştayın Hedefi

Kuruluşların belirsiz gelecek ve hızlı değişen koşullar nedeniyle stratejik hedeflerini katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla, akılcı ve teknik olarak belirlemesi gerekiyor.

Bu amaçla kuruluş yöneticileri ve sorumlularının katılımıyla düzenleyeceğimiz çalıştayda, tarafsız, bağımsız rehberliğimizde akılcı teknikler uygulayarak “kurumsal ortak fikir ve ortak akıl” oluşturma yönündeki hedeflerimiz ;

 • Kuruluşun güçlü, zayıf yönlerini ve fırsat, tehditlerini SWOT Analizi yaparak katılımcı bir şekilde değerlendirmek, analiz etmek ve paylaşmak
 • Kuruluşun öncelikli ve stratejik hedef alanlarını karşı karşıya olduğu iç ve dış faktörler, rekabet, sosyal ve ekonomik gelişmeler gibi dış unsurları dikkate alarak yorumlamak
 • Katılımcıların kuruluşlarıyla ilgili görüş ve önerilerini iletme, değerlendirme, paylaşma sayesinde aktif katılım içinde olmaları, kurumsal iletişim, aidiyet ve memnuniyetin artmasını desteklemek
 • Yapılan çalışmaların kayıtlarını oluşturarak daha sonra gerektiğinde değerlendirilmesini sağlamaktır. 

2. Çalıştayın Felsefesi

Günümüzde kuruluşlar, yüksek ve yoğun iş temposu, değişken ve belirsiz iş ortamı, keskin rekabet koşulları, toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi içinde var olma savaşımı içindedir. Bu zorlu ve karmaşık ortam içinde kuruluş içinde geliştirmek, iyileştirmek ve çözmek durumunda olduğumuz çok sayıda sorun ve fırsat olabilir. Bu sorunların her birinin çözümünün diğerleriyle bir şekilde bağlantılı olduğu hemen görülebilir.

Bu sorunların içinde en temel ve zorlu olanı kuruluş içinde hedef ve amaç birliği sağlamak ve bağlılık oluşturmaktır. Bu nedenle yönetsel bazı tanımlamalar ve belirlemeler yapılmalı, aynı gemideki yönetici ve çalışanlar için yazılı ve belirgin olmayan ortak temalar ve değerler belirlenmeli ve vurgulanmalıdır.

Ancak, sistemli ve metotlu bir çalışmayla bu tanımlamalar bağımsız, tarafsız ve kalıcı olarak gerçekleştirilebilir. Bu yönde yapılacak çalışmaların kısa, sade, katılım odaklı ve bütünsel bir çerçevede olmalıdır. 

Bilinçli ve kontrollü yönetim için en önemli araçlardan biri “Hedef belirlemek”tir. Hedefleri bilinçli olarak belirlemek için yapılan çalışmalar sayesinde kuruluşun mevcut durumu daha tarafsız ve bilinçli olarak değerlendirilebilir. Bu sayede farklı görüş ve yorumlar ortaya çıkarılır ve paylaşılabilir. Bu kapsamda kullanılabilecek en uygun yöntem “SWOT Analizi” dir.

Hedefleri sayısal olarak belirlediğimizde zaman içinde nereye doğru gittiğimizi, başarımızı ve başarısızlığımızı açık, tarafsız ve bilgiye dayalı olarak değerlendirebiliriz, karşılaştırma yapabiliriz ve gerekli önlemleri zamamında ve etkili olarak alabiliriz.

Bu çalıştayda yapacağımız rehberlik ile, kuruluş içinde ilgili yönetici ve sorumluların aktif katılımıyla kurumsal olarak SWOT Analizi gerçekleştiriyoruz. En stratejik ve doğru hedef alanlarının belirlenmesi, ilişkilendirilmesi ve gözden geçirilmesini sağlıyoruz.  

3. Çalıştay İçeriği

 • Ön analiz ve değerlendirme (Çalıştay öncesi kuruluş bünyesinde rehberler tarafından yapılır)
 • Temel kavramların paylaşılması; Kurumsal değerler, stateji, hedef, vizyon, misyon…vb.
 • Kurumsal kültürle ilgili bilgilerin paylaşılması: Ortak vizyon, misyon, değerler, hedefler
 • SWOT Analizi uygulaması (Çalıştay öncesi kuruluş bünyesinde başlatılır)
 • Sunumlar ve paylaşımlar
 • Önceliklendirme ve temel hedef alanlarının belirlenmesi
 • Çalıştay sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve öneriler

4. Çalıştay Yöntemi

Çalıştay öncesi : Çalıştay öncesinde rehberler tarafından kuruluş ziyaret edilerek kuruluş hakkında yapılacak çalışmalara temel olan konularda incelemeler ve görüşmeler yapılarak gerekli bilgiler alınır.

Kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak mevcut konumu ve geleceğine dair özel vaka ve senaryo oluşturulur. Bu sayede SWOT analiz çalışması kuruluşun mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

SWOT Analizi hakkında temel bilgiler kuruluş bünyesinde yapılan bir sunumla paylaşılır. Katılımcıların çalıştay öncesi kuruluşun değerlendirilmesine yönelik gerekli ön hazırlıkları yapmaları sağlanır.

Çalıştay sırasında : Çalıştayın temel amacı, aktif katılım, paylaşım, birlikte üretme ve öğrenme”dir. Çalıştay süresince çeşitli grup çalışmaları, uygulamalar ve sunumlarla yoğun tempolu bir program izlenir.

Çalıştay sırasında paylaşım ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Çalıştay bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Farklı sektörlerden ve kuruluştan ilginç örnekler, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda uygulayarak öğrenme tanınması sağlanır.

5. Süre

Çalıştay öncesi, çalıştay ve sonrası yapılacak çalışmaların süresi aşağıda verilmiştir. Çalışma süreleri çalıştayın kapsamı, kuruluşun büyüklüğü ve katılımcı sayısına göre değişebilir.

Çalıştay öncesinde kuruluş analizi : 1 gün

Çalıştay uygulaması                       : 2 gün

Çalıştay sonrası sunum ve rapor paylaşımı  : 0,5 gün

6. Katılımcılar

Çalıştayın hedefine ve kapsamına göre her seviyede yöneticiler, sorumlular

Katılımcı sayısı, çalıştayın kapsamına göre verimi ve etkililiği olumsuz etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.

7. İlişkili Eğitimler

Bu çalıştay, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Hedeflerle Yönetim  - Strateji ve Hedef Belirleme Eğitimi

 • Stratejik ve Yaratıcı Düşünme ve Karar Alma Eğitimi