GÜVENİLİRLİK ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN5)  
1. Eğitimin Hedefi

Güvenilirlik değeri bir ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin göstergesidir. Güvenilirlik analizi, ürünün veya makinenin işlevini belirlenen ömür süresi içerisinde eksiksiz olarak yerine getirip getiremeyeceğini ölçmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek için gereken tüm yöntem ve araçları kapsar.

Bu eğitimde, güvenilirlik analizinde görev üstlenecek uzmanların ilgili teknikleri tanıması ve uygulaması için gerekli bilgi ve örneklerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • İstatistik uygulamalarıyla güvenilirlik analizi konusunda temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak
 • Güvenilirlik kavramı ve uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Prosesin kararlı ve istikrarlı olmasının sağlanması için proses girdilerinin ve değişkenlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla güvenilirlik analizi yapma ve sonuçlarını değerlendirme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “İPK” kapsamında önleyici yaklaşımla kullanılan teknikler ve uygulamalara yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İleri kalite yönetimi sistemleri, altı sigma ve yalın üretim yaklaşımları temel olarak operasyonlarda mükemmelliğin sağlanmasını hedefler.  Bu amaçla süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanılması gerekir.   

Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır. Ölçülmek istenen belli bir şeyin, sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır. Dolayısıyla, ölçmenin, tesadüfi yanılgılardan arınık olmasıdır.

Güvenirlik, teknik bir sorun olup, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır. Araştırmalarda, aynı süreçlerin izlenmesi ile aynı sonuçların alınabilmesi istenir. Aksi halde, hangi sonucun "güvenilir" olduğuna karar verilemez. Bu bir bakıma, araştırmalarda alınan bir sonucun, başka araştırmacılar tarafından da test edilebilmesidir. Bilim, ancak, bu tür "doğrulamalarla güvenirlik ve saygınlık kazanır.

Güvenirlik, şu ya da bu şekilde hesaplanmış bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir ve sıfır ile bir arasında değişen değerler alır. Değer bir (1.00)'e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilir.

Güvenirliğin yüksek olabilmesi, ölçmede izlenen süreçler ile kullanılan ölçütlerin ayrıntılı olarak belirlenebilmesine bağlıdır. Fiziksel bir ölçü aracı ile yapılan ölçmenin güvenilirliği, bu yönüyle, yargılayıcı ölçme araçları ile yapılandan daha yüksektir. Örneğin, çeşitli elektrik devrelerinde aynı anda kullanılan iki voltmetre ile yapılan ölçümlerde, birlikte değişen ve birbirlerine çok yakın değerler elde edilir. Aralarındaki olası farklılığın, pratikteki nedeni, genellikle, ölçü araçlarının ayar farklarından kaynaklanır.

Bu ise, sistemli bir yanılgı olur ki, güvenirliği olumsuz yönde etkilemez. Oysa, örneğin otuz kişilik bir öğrenci grubuna ait yazılı kağıtlarını değerlendiren iki öğretmenin verecekleri puanlar birlikte değişmediği gibi birbirlerine yakın da olmayabilir.

Güvenirliği düşük olan bir ölçmenin hiç bir bilimsel değeri olmadığı gibi, güvenirliğin yüksek olması da, yapılan ölçmenin amaca uygunluğunun garantisi değildir. O halde, güvenirlik, zorunlu fakat yeterli bir koşul değildir.

Bu eğitimde, katılımcıların kuruluşlarında yetkin seviyede “Güvenilirlik Analizi” yapabilmeleri için gerekli bilgi ve teknikleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

3. Programın İçeriği

Minitab’a giriş

Temel istatistik kavramları
İleri temel istatistik

Merkezi Limit Teoremi

  Ortalama için güven aralığı hesabı

  Hipotez testlerine giriş

  Ortalama testleri

  Korelasyon ve regresyon

  Güvenilirlik analizine giriş

  Güvenilirlik testi planlaması

  Çoklu arıza modları

  Parametrik olmayan dağılım analizi

  Onarılabilir sistemlerin güvenliği

  Ömür verisi ile regresyon

  Hızlandırılmış ömür testi

  Probit (Madde) Testi

  Alıştırmalar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitimde “Güvenilirlik analizi” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.
5. Süre

Eğitim süresi, belirlenen ihtiyaçlar ve kapsamın genişliğine bağlı olarak 3 gün veya 5 gün’dür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde İPK ve “Güvenilirlik Analizi” çalışmalarında görev ve rol üstlenecek olan yüksek okul mezunu üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, İstatistik uygulamaları konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 12 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • İPK -İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Proses Yeterliliği Analizi Eğitimi