ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN4)  
1. Eğitimin Hedefi

 Kullanılan ölçüm sisteminin ölçülen ürün veya proses karakteristiğini ölçme konusundaki yeterliliğini değerlendirmek ve ölçüm sistemini iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek için gereken tüm yöntem ve araçları içeren üç günlük uygulamalı bir eğitimdir. Üretim proseslerinin müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki yeterliliğini ölçmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını ve alanlarını belirlemek, prosesleri kontrol altında tutmak için gereken tüm yöntem ve araçları içeren uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimde, proses yeterliliği ölçümleri ve analizlerinde görev üstlenecek uzmanların ilgili teknikleri tanıması ve uygulaması için gerekli bilgi ve örneklerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ;

 • İstatistik uygulamalarıyla proses yeterliliğini belirleme konusunda temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak
 • Proses kavramı ve proses yeterliliği uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Prosesin kararlı ve istikrarlı olmasının sağlanması için değişkenlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla proses yeterliliğini ölçerek değerlendirecek yetkinliğe ulaşmalarını  sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “İPK” kapsamında önleyici yaklaşımla kullanılan teknikler ve uygulamalara yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İleri kalite yönetimi sistemleri, altı sigma ve yalın üretim yaklaşımları temel olarak operasyonlarda mükemmelliğin sağlanmasını hedefler.  Bu amaçla süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanılması gerekir.   

Değişkenlik birçok işte ve proseste kalitesizliğe yol açan en büyük etkendir. Proseslerin kontrol altına alınabilmesi, öncelikle değişkenlik kaynaklarının doğru belirlenebilmesi ve doğasının anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu da doğru veri toplayabilme ve sağlıklı bir şekilde analiz etme yeteneğini gerektirir.

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) ile değişkenlikleri sürekli azaltarak sorunsuz bir çalışma ortamına ulaşılabilir. Bu sayede kalite seviyesi yükseltilir, fireler, gereksiz ayarlar ve maliyet düşürülür ve en üst seviyede müşteri tatminini sağlanabilir. 

MSA, (Measurement System Anlysis), Ölçüm Sistemleri Analizi, proseslerde ölçüm cihazları ile gerçekleştirilen ölçümlerin ne kadar doğru olduğunun analizi ve ölçüm sisteminin yeterliliğinin istatistiksel teknikler ile ortaya çıkarılmasını amaçlar. Endüstride kullanılan ölçüm sistemleri için, ölçüm sisteminin kalitesine değer biçmek için izlenecek yöntemin seçimi ve uygulanmasıdır. Bu analiz sonucunda ölçüm sistemini iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Bu eğitimde, katılımcıların kuruluşlarında yetkin seviyede MSA analizi yapabilmeleri için gerekli bilgi ve teknikleri çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.

3. Programın İçeriği

Temel istatistik kavramları
MSA nedir ?

Bir proses olarak ölçme sistemi

Ölçme hatalarının bileşenleri

Merkezi limit teoremi

İki değişkenli Anova

Değişken veri ölçüm sistemleri

Niteliksel veri ölçüm sistemleri

  Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı

  Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği

  Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma

  Signal to Noise oranı – Çapraz Tablo Metodu

Analitik Metot

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “İstatistiksel yöntemler” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitim boyunca MinitabTM İstatistik yazılımı kullanılır. Tüm katılımcıların eğitime MinitabTM yazılımı yüklü diz üstü bilgisayarlarıyla katılmaları gerekir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 3 gün’dür.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde İPK ve MSA çalışmalarında ve iyileştirme projelerinde görev ve rol üstlenecek olan yüksek okul mezunu üretim, planlama, bakım ile ilgili problem çözme uygulamasının yapılabileceği her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, İPK uygulamaları konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Güvenilirlik Analizi Eğitimi
 • İPK -İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi