İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : TKN1)  

1. Eğitimin Hedefi
Bu eğitimin temel amacı, katılımcıları temel istatistik, istatistiksel proses kontrol (İPK) ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek, bu analizlerle; kuruluşlarında ürün ve proses değişkenliklerini azaltacak ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek İPK sistemini kurmalarını sağlamak.

Bu eğitimde, İPK uygulamalarında rol alacak ve liderlik yapacak kişilerin temel istatistik kurallarını tanıması ve İPK odaklı analizleri uygulamak için gerekli bilgi ve tekniklerin aktarılması yönünde hedeflerimiz ; 

 • “İPK” yaklaşımı ve teknikleriyle ilgili temel kavramları kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • “İPK” Teknikleri ve uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Değişkenlerin bilimsel, rasyonel, sistemli bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme felsefesiyle azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yaklaşım ve katılımı yaygınlaştırmak için gerekli bilgileri ve teknikleri  paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla İPK tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “İPK” kapsamında önleyici yaklaşımla kullanılan teknikler ve uygulamalara yönelik ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

İleri kalite yönetimi sistemleri, altı sigma ve yalın üretim yaklaşımları temel olarak operasyonlarda mükemmelliğin sağlanmasını hedefler.  Bu amaçla süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanılması gerekir.  

Değişkenlik birçok işte ve proseste kalitesizliğe yol açan en büyük etkendir. Proseslerin kontrol altına alınabilmesi, öncelikle değişkenlik kaynaklarının doğru belirlenebilmesi ve doğasının anlaşılabilmesine bağlıdır. Bu da doğru veri toplayabilme ve sağlıklı bir şekilde analiz etme yeteneğini gerektirir.

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) ile değişkenlikleri sürekli azaltarak sorunsuz bir çalışma ortamına ulaşılabilir. Bu sayede kalite seviyesi yükseltilir, fireler, gereksiz ayarlar ve maliyet düşürülür ve en üst seviyede müşteri tatminini sağlanabilir.  

İPK, bir prosesi sürekli denetleme ve prosesteki değişkenliği kontrol altına almada kullanılan bir kalite kontrol metodudur. Müşteri şartlarının yerine getirilip getirilmediğine ve sürecin bu noktada kendi ürettiği değişkenlik sınırları içinde olup olmadığına karar vermede bir araç olarak kullanılır.

İPK, bir ürünün en ekonomik ve en yararlı bir şekilde üretilmesini sağlamak, önceden belirlenmiş kalite spesifikasyonlarına uygunluk ve standartlara bağımlılığı hedef almak, kusurlu ürün üretimini minimuma indirmek amacıyla istatistik prensip ve tekniklerin üretimin bütün adımlarında kullanılmasıdır.

İstatistiksel Proses Kontrolü kapsamında temel kavramlar şunlardır;

 • İstatistik, bir bütünün tamamını kontrol etmek yerine bütünden örnekler alarak sonuçlara göre bütün hakkında tahminde bulunmak için kullanılan araçları ifade eder.
 • Proses, bir ürün veya hizmetin önceden belirlenen nitelikte elde edilebilmesi için kullanılan makine, alet, metot, malzeme ve insan gücünün bütününü içerir.
 • Kontrol, prosesteki verilerin ölçümünde ve analizinde istatistiksel tekniklerin uygulanmasıdır.
 • Değişkenlik, kısaca gerçek değerden sapmalar olarak tanımlanır. Bütün prosesler, makine, takım, malzeme, operatör, bakım ve çevre koşullarından kaynaklanan değişime uğrarlar

Bu eğitimde, İPK kapsamında temel kavramları ve İPK yaklaşım ve yöntemlerini çok sayıda örnek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz. 

3. Programın İçeriği

 • Temel istatistik kavramları
 • İstatistiksel Teknikler ve Kullanım Amaçları
 • Veri toplama ve Veri Değerlendirme
 • Olasılık
 • Normal Dağılım
 • Mod, Medyan, Aritmetik Ortalama
 • Standart Sapma, Varyans, Değişkenlik Katsayısı
 • Örnek Alma Teknikleri
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • İPK’nin tarihçesi, doğası ve yararları
 • İPK ’ya geçiş safhaları ve önemli hususlar
 • Kesikli veriler için İPK grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları
  Sürekli veriler için İPK grafikleri (I-MR,…) ve uygulamaları
  Kontrol Diyagramları
  • Kontrol Diyagramları yorumlanması
  • Hangi kontrol diyagramı ne zaman kullanılmalı
  • Kontrol diyagramında örnek büyüklüğü ve örnek alma sıklığı neye göre belirlenir
  • Değişkenler için
  • Özellikler için
 • Makina Yeterlilik analizi
 • Proses Yeterlilik Analizi
 • Uygulama örnekleri

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitim süresince “İPK” ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 veya 3 gün olarak belirlenir. Temel istatistik kurallarına hakim katılımcılar için 2 günlük bir program uygulanır.  

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde problem çözme ve süreç iyileştirme projelerinde görev ve rol üstlenecek olan üretim, planlama, Ar-Ge, planlama, metot, kalite, bakım birimlerinden İPK uygulamalarında görev üstlenecek  her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, İPK konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 16 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Proses Yeterliliği Analizi Eğitimi