TPM - TOPLAM VERİMLİ BAKIM EĞİTİMİ

(Eğitim kodu : YLN5)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde yalın yönetimin kavramının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “Toplam Verimli Bakım” yaklaşımını tanıtmak ve “verimli çalışma teknikleri”ni uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 • Kurumsal bir “operasyonel mükemmellik” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak “Toplam Verimli Bakım” kavramını kapsamlı olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • “Toplam Verimli Bakım” uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • “Toplam Verimli Bakım” odaklı çalışma felsefesi ve uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla verimli çalışma uygulamaları ve tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için “Toplam Verimli Bakım” ilkeleri konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Yalın üretim yaklaşımının en önemli dayanak noktalarından biri verimlilik uygulamalarıdır. Verimlilik denince artık, elde edilen ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabaları birlikte düşünülür.

İşletmelerde makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların karşılığını en kısa zamanda almak gerekiyor.  Makine ve tesislerin arıza nedenli duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bu amaçla duruş ve kayıpları en aza indiren çağdaş bakım sistemleri uygulamak gerekiyor. Bu amaçlar çerçevesinde yalın üretim kapsamında “Toplam Verimli Bakım” (TVB) yaklaşımı geliştirilmiştir.

TVB, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlar, özel olarak geliştirilmiş, deneyimlenmiş çeşitli teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilir.

Üretimin devamlılığını sistematik bir şekilde sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflerken, makina, ekipman, prosesler ve çalışanların verimliliğini arttırmayı ve istikrarlı tutmayı amaçlar. Sağlanan önemli kayıp ve duruş azalması sayesinde kuruluş karlılığını ve değer katmayı hedefler.

TVB, çalışanları, makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Çalışanlar ile birlikte makine ve ekipman da geliştirilir. Kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması sağlanır.

TVB özünde yönetim sistemidir. "Toplam" kavramı toplam ekonomik verimliliği ve karlılığı, toplam planlı bakım ve katılımcılığı içermektedir. Kuruluşun üst yönetimi tarafından belirlenen hedefler ve öncelikler doğrultusunda ekipman kullanımında en yüksek verimi sağlamayı hedefler.

Kuruluş içinde üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların desteğini ve katılımcılığını gerektirir. Dolayısıyla, kapsamlı bir bakım sistemi oluştururken üretimle ilgili diğer birimlerin otonom gruplar halinde çalışmasını sağlanır.

TVB çalışmaları kapsamında başlangıçta altı büyük kayıp olarak adlandırılan olguların sıfıra veya en aza indirilmesi hedeflenir.

1. Arıza kayıpları

2. Ayar kayıpları

3. Kısa duruşlar

4. Düşük hızda çalışma

5. Iskarta – yeniden işleme

6. Kalıp /model değiştirme

Bakım konusunda çalışan herkesin, yaptığı işin yönetimi hakkında bilgi sahibi olması, kendisinin bakım sistemi içinde nasıl bir konumda olduğunu bütünsel anlamda görmesi gerekir.

Bu eğitimde, yalın yönetim kapsamında verimlilik kavramını ve temel teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örmek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz.  

Bu eğitimin hedefi, “Toplam Verimli Bakım” kavramını tanıtmak, TVB uygulamaları ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

Genel Tanımlar

TVB gelişim tarihi

Temel amaç ve ilkeler

Planlı Bakım

Kestirimci Bakım

Erken Ekipman Yönetimi

Kalite Bakım (Hinshitsu-hozen)

Otonom Bakım Similasyonu (Uygulama)

5S Görsel Fabrika

Toplam ekipman etkinliği hesabı ve bu değerin enbüyüklenmesi

VA/NVA kavramları, değer akışı

OEE, OAE, TEEP kavramları

Hata önleme sistemleri:

Problemlerin Giderilmesi

Geçici Standartlar

Genel Kontroller

Otonom Kontrol

Standardizasyon

Tam Otonom Bakım

Otomasyon ve TVB

TVB’ın işletmede uygulamaya sokulması

Türkiye’den Uygulama Örnekleri

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitimde TVB ile ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

TVB ile ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde üretim, planlama, bakım ile ilgili her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Yalın Yönetim - Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
 • Kaizen Eğitimi
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi