VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

(Eğitim kodu : YLN3)

1. Eğitimin Hedefi

Bu eğitimde yalın yönetim kavramının en önemli ilke ve uygulamalarından biri olan “Verimli Çalışma” yaklaşımını tanıtmak ve “verimli çalışma teknikleri”ni uygulamak için gerekli bilgileri paylaşma yönünde hedeflerimiz ; 

 • Kurumsal seviyede “operasyonel mükemmellik” yaklaşımı ve uygulama aracı olarak “verimli çalışma” kavramını kapsamlı    olarak paylaşmak, kurumsal ve bireysel gelişim açısından önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak
 • Verimli çalışma uygulamaları kapsamındaki önemli ilkeleri ve teknikleri paylaşmak
 • Verimli çalışma felsefesi ve uygulamalarının kurumsal seviyede profesyonel yönetim tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak yaygınlaştırmak için gerekli faktörleri ve taktikleri paylaşmak
 • Yapılacak uygulamalarla verimli çalışma uygulamaları ve tekniklerinin katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için verimli çalışma ilkeleri konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır.

2.Eğitimin Felsefesi

Çağdaş dünyanın ekonomik sorunlarını çözümleyecek anahtar kavramlarından biri "verimlilik" tir. Gerçekten de verimlilik, günümüzde kalkınmanın, kalkınmış ülke ya da toplum olmanın en şaşmaz ölçütlerinden biridir. Yüksek verimlilik, geçici güçlüklerle sarsılmayan üretme gücü demektir. Üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirmektir.

Yalın üretim yaklaşımının en önemli dayanak noktalarından biri verimlilik uygulamalarıdır. Verimlilik, ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi ve doğal yapıyı koruma, çalışanlara en iyi yaşam ve çalışma koşullarını sağlama ve bu arada birim girdi başına üretim miktarını artırma çabalarıdır. Verimlilik anlayışı, günümüzde insanın refah ve mutluluğunu birbirine paralel olarak geliştiren, iş ve teknolojiyi bir amaç değil araç olarak gören bir anlayışa ulaşmıştır

Ürünlerin tasarımı ve bileşimi her zaman aynı kalmaz, sık sık gözden geçirilir ve gerek görülen değişiklikler yapılır. Eğer bu değişiklikler üretimi kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı nitelikte ise verimlilik artar. Bu sayede aynı ürünü daha kısa sürede, daha az girdi kullanarak, daha ucuz üretme olanağı sağlanır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlandığı sürece, gerçekleştirilen verimlilik artışı sayesinde işletmeler darboğazdan kurtulabilir, daha ekonomik ve gelişmiş seviyelere ulaşılabilir. Üretim sürecinin kapsamında yapılacak bazı değişikliklerle de verimliliği artırmak mümkündür.

Verimliliği artırmanın başlıca yollarından biri de, üretim planlama, iş akışı ve sürecinde gelişmeler sağlamaktır. Yerleşme planı, malzeme taşıma, üretim planlaması, aktif ve pasif varlıkların yönetimi, insan yönetiminde başarı gösteren bir kuruluş, verimlilik düzeyini hızla yükseltir.

Verimlilik ile kalite arasında da çok yakın bir ilişki vardır. Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılan girdilerin kalitesizliği, üretimde yavaşlamalara, duraklamalara, önceden belirlenmiş standart­lardan sapmalara yol açarak verimliliği olumsuz yönde etkiler.

Üretimde kullanılan girdilerin en önemlisi olan insan gücünün kalitesi de verimliliği doğrudan etkiler. İyi eğitilmiş, yeterli beslenen, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunan, sorunlarını çözebilen işgücü, yüksek verimliliğin güvencesidir.

İşletmelerde makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların karşılığını en kısa zamanda almak gerekiyor.  Makine ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor. Bu amaçla duruş ve kayıpları en aza indiren çağdaş bakım sistemleri uygulamak gerekiyor. İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik, makine performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılması büyük önem taşıyor. Düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimi sayesinde küçük iyileştirmelerle önemli gelişmeler sağlanabilir. Bu yaklaşımlar, özel olarak geliştirilmiş, deneyimlenmiş çeşitli teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilir.

Bu eğitimde, yalın yönetim kapsamında verimlilik kavramını ve temel teknikleri, yaklaşım ve yöntemleri çok sayıda örmek ile açıklıyoruz, tanıtıyoruz ve paylaşıyoruz. 

Bu eğitimin hedefi, verimlilik kavramını tanıtmak, verimlilik uygulamaları ve tekniklerini ilgili sektöre ve kuruluşa özgü örnekler ve vaka çalışmalarıyla doğru algılanması ve yorumlanmasına öncülük etmektir.

3. Programın İçeriği

 • Üretim kavramı ve üretim sistemleri
 • İşletmelerde performans ve kapasite
 • Verimlilik kavramı ve verimlilik türleri
 • Verimlilik analizi ve verimlilik ölçümü
 • İşletmelerde verimliliği etkileyen faktörler
 • Metot etüdü
 • Akış analizi ve İş ölçümü
 • İş analizi ve değerlendirme
 • Başarılı yönetim yaklaşımları
 • Bilgi Yönetimi
 • Satın alma ve verimlilik - Üretim planlama ve verimlilik
 • Enerji kaynaklarının verimli kullanımı
 • İşgücünün verimli kullanımı – Ekip çalışması
 • İşletmelerde çok işlevsellik ve beceri yönetimi
 • Makinelerde iş yükleme ve yük dengeleme
 • Atölye içi parça akışlarının düzenlenmesi ve ara stokların azaltılması
 • Malzeme taşımalarının azaltılması
 • Uygun makine yerleşimin düzenlenmesi
 • İşletmelerde tertip ve düzen – 5S
 • Tezgah ayar ve kalıp değişimi sürelerinin azaltılması
 • Operasyonların standardizasyonu
 • Toplam verimli bakım
 • İSİG – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Örnek çalışmalar, Sorular-Cevaplar

4. Eğitim Yöntemi

Eğitim sırasında eğitim ve öğrenme yaklaşım ve tekniklerimiz ve modellerimiz uygulamaya alınır. (Bkz. Web sitesi – Öğrenme Modelimiz)

 • Bilgiden Beceriye Öğrenme Modeli
 • Eğlen – Öğren – Değiş” Modeli
 • Kişisel Gelişim – Kurumsal Gelişim Modeli

Eğitimde verimlilikle ilgili çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir.

Eğitimin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Verimlilik geliştirmeyle ilgili olarak kuruluşa özgü uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır.

Eğitimde kuruluşun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır.

 • Teorik bilgiler
 • Gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
 • Alıntılar, anılar,
 • Film ve video sunumları
 • Araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler’ uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur. 

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

5. Süre

Eğitim süresi 2 gündür.   

6. Katılımcılar

Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki yöneticiler, birimler ve ekipler, yalın yönetim ve yalın üretim konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede çalışanlar 

Eğitim verimi ve etkililiği için her grupta fazla 20 katılımcı öngörülmüştür.

7. İlişkili Eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Yalın Yönetim - Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi
 • Verimli Çalışma Teknikleri Eğitimi
 • Toplam Verimli Bakım Eğitimi