SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İş bölümü ve hiyerarşi odaklı yapılanma
Geleneksel yönetim yaklaşımı iş bölümü ve hiyerarşi ile tanımlanabilir. Bu yaklaşım, işlerin doğal akışı önünde engeller oluşturabilir. Klasik bir organizasyonda sıklıkla ve yaygın olarak aşağıdaki zorluklarla karşılaşılır;
•    Sistem ağır kalır, hızlı çalışamaz.
•    Değişimlere geç yanıt verilebilir.
•    Çalışanların işin bütününü görmesi mümkün olmaz. Her çalışan sadece kendi penceresinden bakabilir.
•    Alışkanlıklar nedeniyle katma değer yaratmayan işler mevcuttur. Bu işlerin kaldırılması engellenir.
•    Departmanlar arası ve fonksiyonlar arası çatışmalar vardır.
•    Bölümler, birimler ve kişilerarası keskin ve yıpratıcı rekabet mevcuttur.
•    Dikey ve yatay iletişim yeterince sağlanamaz.
•    Standart olmayan işlerin yapılması gecikir.
•    Süreçlerin iyileştirilmesi birden fazla bölümü ilgilendiren durumlarda çalışanların ikna edilmesi gerektiği için zaman alır.

İşlerin hiyerarşi değil süreç akışıyla tanımlanması
Yukarıda belirtilen nedenlerle hiyerarşik ve fonksiyonel yapıların içinde yaşadığımız hız ve bilgi çağında önemli zayıf noktaları var. Oysa yapılan işlerin büyük çoğunluğu, belli gereksinimleri karşılamak amacıyla bir araya gelen, birbirini izleyen faaliyetlerden oluşur. Bu nedenle işin gereksinimler yönünde doğal bir akış halinde ilerlemesi gerekir.

Süreç odaklı algılama alışkanlığının geliştirilmesi
Yine aynı kapsamda kuruluşlarda yönetici ve çalışanların olaylara sadece fonksiyonel bakış açılarının egemen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yönetici ve çalışanlar, hangi bölümde çalışıyorlarsa ister istemez olaylara sadece o gözlükle bakma eğilimindeler. Aynı zamanda verimlilik kayıpları, çalışan tatminsizliği, düzelmeyen ve tekrarlanan hatalar, satış, kar ve müşteri kayıpları, yeterince değerlendirilemeyen insan, zaman ve bilgi kaynağı ..vb kayıplar ve fırsatlar söz konusu olmaktadır.

Süreç yönetimi yapısının kurulması
Danışmanlık hizmeti sunduğumuz İşte yapılan işi bu engellerden kurtarmak için gündeme gelen yönetim anlayışı ve uygulaması "Süreç Yönetimi"dir .

Günümüzde geliştirme ve iyileştirmeyi sürekli ve katılımcı bir mekanizmaya dönüştürmek büyük önem taşıyor. Mevcut çalışma akışlarının süreç yönetimi ilkeleriyle yeniden değerlendirilmesi sırasında önemli katkılar ve iyileştirmeler sağlanabiliyor.

Bu iyileştirmeler, maliyet düşürülmesi, verimlilik artışı ve sunulan ürün veya hizmet kalitesinin geliştirilmesine hızla somut ve ölçülebilir olarak yansıyor. Dolayısıyla, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, sorgulayan, araştıran ve bilgi odaklı insan tipinin geliştirilmesine de destek sağlanıyor.

DANIŞMANLIK AŞAMALARI
Süreç Yönetimi Danışmanlığı, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

 1. Üst yönetime "Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi" konusunda eğitim verilmesi
 2. Üst yönetimin ana süreçleri, bu süreçlerin sahiplerini ve öncelikli olarak ele alınacak süreçleri belirlemesi ve ele alınacak süreçler için Süreç İyileştirme Ekiplerini oluşturması
 3. Üst yönetimin tüm firmaya uygun iletişim yollarıyla "süreç-odaklı" çalışmaya başlandığını ve iyileştirme ekiplerini duyurması
 4. Bilgilendirme ve yaygınlaştırma eğitimlerinin verilmesi,
 5. Firma içinden bu projeyi yönetecek bir Proje Lideri'nin görevlendirilmesi
 6. Proje Lideri ve İyileştirme ekiplerinin "Takım Çalışması" ve "Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi" eğitimi almaları
 7. Kritik süreç için veri toplama çalışması yapılması
 8. Süreç haritalarının gözden geçirilmesi
 9. Toplanan verilerin süreç haritası üzerinde değerlendirilmesi ve zayıf noktaların belirlenmesi
 10. Kronik bölgelerin belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faaliyet planı yapılması
 11. Üst yönetime sunum yapılarak proje çalışmasının tamamlanması