STRATEJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Kuruluşların var olması, sürdürülebilir gelişme sağlaması, hedeflere ulaşabilmesi ancak doğru stratejilerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi sayesinde gerçekleşebilir.

“Stratejik düşünme”nin önemi :
Stratejik düşünme, günümüzde kuruluşların geliştirmekte en çok güçlük çektiği kurumsal yetkinlikler arasında yer alıyor.

Stratejik/kritik düşünme, karar vermede farklı disiplinlerden elde edilen verilerin birleştirilmesi, sahip olunan bilgi ve piyasadaki gelişmelerin içyüzünün anlaşılması konularını kapsıyor. Başarı için, “Büyük resmin anlaşılması/görülmesi” gerekiyor. Bu yetkinliğe sahip bir kuruluş, istikrarlı stratejik yönetim süreçleri ve çalışanları doğru yönlendirme yeteneği ile başarıya ulaşabiliyor.

Hedefler’in belirlenmesi, izlenmesi ve yorumlanması :
Açık, anlaşılır, doğru ve katılımcı bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle kuruluşta hedeflerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları, yöntem, zaman planı, katılım, bilgi toplama ve kullanma açısından planlı ve belirli bir yöntemle gerçekleştiriyoruz.

Hedefleri, "kurumsal hedefler" ve "süreç hedefleri" olarak iki temel başlık altında ele alıyoruz. Süreç hedeflerini gerektiğinde ekip hedeflerine ve bireysel hedeflere kadar indirgiyoruz ve detaylandırıyoruz.

Sağladığımız Katkılar :
Bu konuda danışmanlık projemiz kapsamında kuruluş bünyesinde yaptığımız sistematik çalışmalarla aşağıdaki yararları sağlıyoruz;

•    Üst yöneticilerin ve kilit rol üstlenen yöneticilerin deneyimi ve görüşlerinin senteziyle hedefleri daha gerçekçi ve bilgi odaklı olarak belirliyoruz.
•    Hedeflerin paylaşılması sayesinde yönetici ve çalışanların aidiyet duygusunu geliştiriyoruz.
•    Ekibin kuruluş geleceğini belirleme, etkileme ve paylaşmaya katılım sayesinde aidiyet, inanç ve ekip ruhu gelişmesini, gerilimin ve çatışma ortamının azalmasını sağlıyoruz.
•    Performansın sürekli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem ve altyapının geliştirilmesini sağlıyoruz.
•    Kritik, önemli, acil, orta ve uzun vadeli faaliyetler arasında önceliklendirme yapılmasını sağlıyoruz.
•    Hedeflerin birlikte belirlenmesi, kuruluş yararına geleceğe yönelik fikir yürütülmesi ve bilgi ve görüş paylaşımı sağlanması sayesinde yöneticiler arası iletişimin yönetim ekibi ruhunun gelişmesini sağlıyoruz.

DANIŞMANLIK AŞAMALARI
Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim Danışmanlığı, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;

  1. Proje tanıtım sunumu
  2. SWOT analiz ilk aşama - Temel unsurların yöneticiler tarafından bireysel olarak belirlenmesi
  3. Çalıştay-I / SWOT Analizle temel unsurların uzlaşımla belirlenmesi
  4. Temel unsurların yöneticiler tarafından bireysel olarak ilişkilendirilmesi
  5. Çalıştay-II / SWOT Analizle temel unsurların ilişkilendirilmesi
  6. Temel hedef alanlarının belirlenmesi ve raporlanması
  7. Çalıştay - III /Hedeflerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi